top of page

JURIDISCHE KENNISGEVING

darbo copie.png

Overeenkomstig het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom en, meer in het algemeen, internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van het auteursrecht, dient u zich te onthouden van reproductie voor enig ander gebruik dan privégebruik, verkoop, distributie, uitgifte, distributie, aanpassing, wijziging, publicatie , geheel of gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, de gegevens, de presentatie of de organisatie van de website of de auteursrechtelijk beschermde werken die op de darboservices-website.com verschijnen, meedelen zonder de specifieke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht gehecht aan het werk, aan de presentatie of aan de organisatie van de site of aan de gereproduceerde gegevens.

1. Bewerken / publiceren

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de site darboservices.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de implementatie en de follow-up ervan:

Ons websiteadres is: darboservices.com
Propriétaire :  SAS GARAGE DARBO      -     SIRET: 344 159 314 00048

49 RUE DE TOUFFLERS 59390 LYS LEZ LANNOY - FRANKRIJK– contact@darboservices.com -  0825.001.860
Publicatiebeheerder:  ROMAIN DURET– romain.duret@darboservices.com -  0825.001.860
De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: Close-upbureau – 02.90.73.53.13
Gastheer: WIX – Frankrijk

 

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site darboservices.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site darboservices.com worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden beslist door darboservices.com, die zich dan zal inspannen om de gebruikers te informeren over de data en tijden van de interventie.

De site darboservices.com wordt regelmatig bijgewerkt. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich niettemin op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er vertrouwd mee te raken.

3. Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de site darboservices.com is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

darboservices.com streeft ernaar om de informatie op de site zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, noch door haarzelf, noch door externe partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de darboservices.com-site wordt alleen ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen sinds ze online zijn gezet.

​4. Contractuele beperkingen op technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

​​

5. Intellectuele eigendom en inbreuken.

SAS GARAGE DARBO is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: darboservices.com.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

​​

6. Beperking van aansprakelijkheid

SAS GARAGE DARBO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site darboservices.com, die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of uit het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

​​

7. Beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober , 1995.

Bij gebruik van de darboservices.com-site kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de darboservices.com-site, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt darboservices.com geen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker.

De site is niet aangegeven bij de CNIL omdat deze geen persoonlijke informatie verzamelt. .

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hypertekstlinks en cookies

De site darboservices.com bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met de vereiste autorisaties. darboservices.com heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Het browsen op de darboservices.com-site veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken.

Weigering om een cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

​​

Onder Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel rechtsboven) / internetopties. Klik op Privacy en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op OK.

​​

Onder Firefox: klik bovenaan het browservenster op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Vink het ten slotte uit om cookies uit te schakelen.

​​

Onder Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menu-icoon (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte "Privacy" op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menu-icoon (gesymboliseerd door drie horizontale streepjes). Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte "Privacy" op voorkeuren. In het tabblad "Privacy" kunt u cookies blokkeren.

​​

 

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site darboservices.com valt onder het Franse recht. Exclusieve jurisdictie wordt gegeven aan de bevoegde rechtbanken.

 

10. De belangrijkste betrokken wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie.

 

11. Woordenlijst.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

bottom of page